HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Municipiul SĂCELE
 

Biserica Adormirea Maicii Domnului.

Stejarul din Turches.

Stejarul a fost plantat in anul 1918 de către românii din Turcheș-Săcele, ca simbol al Unirii Ardealului cu patria mamă.

Casa Parohială din Turcheș.

Casa Parohială a Bisericii Ortodoxe Române din Turcheș. A fost construită in anul 1936, sub îndrumarea preotului de la aceea vreme, Daniil Purcăroiu.

Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae.

Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae, din Baciu- Săcele este un lăcaș ridicat la 1823, care astăzi este declarat monument istoric și de arhitectură.

Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae.

Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae.

 

Descrierea localității

Aşezare geografică: Municipiul Sacele este situat în partea de sud-est a judeţului Braşov, în imediata vecinătate a municipiului Braşov (la 15 km faţă de centrul municipiului Braşov), fiind străbătut de DN 1 A (Braşov - Vălenii de Munte - Predeal) şi de DN 1. Localitatea este formată din fostele comune: Satulung, Cernatu, Baciu, Turcheș.

Localităţi aparţinătoare: Săcele.

Populaţie: 33.624 persoane conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov la 1 iulie 2011.

Principalele domenii economice:
Turism
Industrie
Comerț

Atracţii turistice:
Sit-ul arheologic Bolnoc
Masivul Piatra Mare
Masivul Ciucaş
Canionul 7 Scări
Situl Aninișurile de pe Târlung
Muzeul Etnografic Săcele
Monumente istorice și de arhitectură, incluse în lista monumentelor istorice.

Sărbători / Tradiţii:
Zilele Săcelelor - Sântilia – 20 iulie de Sf. Ilie
Serbarea populară maghiară de Sf. Mihail - septembrie
Balul Plăcintelor

Ziua Recoltei - octombrie

Asociația Astra - fundația „Frații Popeea” organizează diverse evenimente culturale comemorative, spectacole, lansări de carte

Stefan Lupu - Promotorul Traditiilor Sacelene

Romano Step

Date administrativ teritoriale

Suprafața totală26.275 ha
intravilan2.234 ha
extravilan24.041 ha
Situația terenurilor pe categorii de folosință
agricole din care:9.057 ha
- arabile2.543 ha
- pășuni2.510 ha
- fânețe3.985 ha
neagricole din care:17.218 ha
- păduri și altă vegetație forestieră15.113 ha
- ape, bălți400 ha
- construcții1.413 ha
- căi de comunicații și căi ferate195 ha
- terenuri degradate și neproductive97 ha

Număr de gospodării/locuinţe: 11.078
▼ pdf > informatii detaliate privind dotarea cu alimentare apă curentă/caldă, instalație de canalizare, combustibil folosit pentru gătit, instalație electrică, încalzire 

Infrastructura

Acces la reţeaua de căi ferate

Accesul la calea ferată se face prin staţia Braşov ( situata la ap. 16 km), ce se află pe magistrala Bucureşti-Braşov-Cluj Napoca-Oradea sau prin halta Dârste (situată la ap. 6 km), pentru trenuri personale, de pe aceeaşi magistrală feroviară;

Acces la reţeaua de drumuri naţionale, judeţene, comunale, forestiere

Accesul rutier, dinspre importante centre urbane şi puncte de frontieră, prin intermediul unor drumuri de mare importanţă naţională sau europeană , se realizează astfel:

 • E 60 (Constanţa-Urziceni-Bucureşti-Ploieşti- Predeal-Săcele-Braşov-Cluj Napoca-Oradea-punct de frontieră RO/HU: Borş/Artand)
 • E 574 ( E 70/E/79/Craiova-Piteşti-Braşov/Săcele-Bacău/E 81)
 • DN 1A (Bucureşti-Buftea-Ploieşti-Cheia-Săcele/E 60)

Dotări edilitar-gospodăreşti (lungimea reţelelor şi starea lor tehnică)

Drumuri naţionale, judeţene, comunale, forestiere, pe teritoriul administrativ al localităţii:

 • Drumul european E 60/ DN 1 (H/RO – Borş - Cluj –Braşov- Bucureşti - Urziceni – Hârşova – Constanţa)
 • Drumuri naţionale (lungime totală 7.8 km): DN 1 A (Bucureşti – Buftea – Ploieşti – Cheia – Pasul Bratocea – Săcele – Braşov/E 60) care se suprapune cu strazile B-dul Braşovului (4,50 km) şi B-dul Moroianu (3,25 km)
 •  Drumuri judeţene:
  DJ 102l (Câmpina – Valea Doftana – Săcele, 13,68 km lungime pe teritoriul administrativ
  DJ 103B (DN 1 A Săcele – Cărpiniş- Budila – Teliu – Bicfalău – Ozun/DN 11) sub 1 km (0,89 km) pe teritoriul administrativ

Reţeaua stradală cuprinde 113 străzi care însumează 101 km lungime (55 km îmbracaminte asfaltică, iar 46 km pietruite).

Drumuri de exploatare (forestiere) cumulează o lungime totală de circa 62 km pe teritoriul administrativ al localităţii; aceste drumuri se suprapun de multe ori cu traseul potecilor turistice.

Reţeaua de alimentare cu apă potabilă: reţeaua are o lungime de 101, 5 km; sursele de alimentare cu apă ale municipiului Săcele sunt de suprafaţă sau din subteran:

 • Surse Compania Apa

· Sursa Tărlung (lacul de acumulare)-pentru alimentarea localităţii

· Sursa Ciucaş-alimentează parţial zona Baciu

· Conducta Prejmer

 • Surse proprii

· Captări din izvoare: Garcin, 7 Izvoare, Valea Baciu, Poiana Angelescu.

Reţeaua de canalizare: reţeaua are o lungime de 36,7 km. Canalizarea a fost concepută în sistem separativ; apele menajere sunt evacuate prin două colectoare principale: colectorul din zona Electroprecizia → Braşov, racordat la canalizarea de pe strada Zizinului şi colectorul pentru zona Baciu. Apele menajere sunt colectate în staţia de epurare a municipiului Braşov. Reţelele de canalizare sunt distribuite pe circa 40% din lungimea străzilor aferente localităţii (lungimea simpla a conductelor de canalizare este de circa 32 km), restul locuinţelor având fose septice.

Bisericile din Sacele

Strategia de Dezvoltare a Municipiului SĂCELE 2014-2020

Proiecte prioritare

 • Staţiunea turistică ,,Piatra Mare"
 • Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Braşov
 • Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe și clădirilor din domeniul public al municipiului Săcele
 • Extinderea și modernizareasistemului de iluminat public în municipiul Săcele
 • Reabilitarea și extinderea rețelelor de utilități publice (apă-canal, gaz, energie electrică)
 • Reglementarea problemei grănițuirilor cu localitățile învecinate
 • Elaborarea planului de mobilitate
 • Modernizarea și extinderea rețelei de drumuri forestiere
 • Dezvoltarea infrastructurii pentru ciclism
 • Implementare sistem de parcare cu plată în municipiul Săcele
 • Integrarea municipiului Săcele în sistemul integrat de transport metropolitan (fonduri locale, guvernamentale)
 • Elaborarea strategiei de dezvoltare economică a Municipiului Săcele pe termen mediu și lung
 • Romafor – competențe profesionale în domeniul exploatării resurselor forestiere pentru membrii comunității rome
 • Implementarea de măsuri pentru prevenirea și combaterea abandonului
 • Dezvoltarea de programe integrate de orientare şi consiliere în carieră pentru facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.
 • Recalificarea profesională a șomerilor pe termen lung din Municipiul Săcele
 • înființare rețea de canalizare și stație de epurare
 • Asfaltare Strada Tărlungului
 • Implementarea de metode moderne de asigurare a managementului
 • Amenajare nod rutier Pasaj Dârste
 • Centrală Hidroelectrică de Mică Putere – Electroprecizia Săcele
 • Formare profesională pentru membrii comunităților dezavantaje
 • Înființarea muzeului “Gospodăria Mocănească Tradițională”
 • Elaborarea strategiei de promovare și dezvoltare turistică a municipiului
 • Plan integrat de intervenție pentru soluționarea problematicilor socio-educaționale și economice din cartierul Gârcini
 • Sistem de supraveghere video puncte cheie pe domeniul public în municipiul Săcele
 • Întocmire documentaţii cadastrale – înscrierea în Cărţile funciare ale municipiului Săcele a domeniului public şi privat al localităţii
 • Adoptarea Planului de Urbanism General actualizat al Municipiului Săcele
 • Școala adulților – consiliere și formare profesională pentru persoanele care au părăsit de timpuriu mediul educațional
 • Dezvoltarea si implementarea sistemului de ghiseu mic la nivelul primariei municipiului Sacele
 • Amenajare infrastructură de vizitare – Cascada Tamina
 • Parc de panouri fotovoltaice  pe DJ 103B
 • Centru de afaceri - Structură de sprijinire a afacerilor
 • Înființarea clusterului de turism din municipiul Săcele
 • Centru de susţinere a activităţilor economice derulate de comunitatea romă
 • Centrul de colectare şi procesare deşeuri din material lemnos în cartierul
 • Reabilitare estetică și structurală clădiri de patrimoniu în municipiul Săcele
 • Dezvoltarea spiritului antreprenorial la nivelul tinerilor din comunitatea
 • Implementarea unui sistem informatic integrat în cadrul Primăriei
 • Municipiului Săcele pentru eficientizare activităţii şi creşterea calităţii
 • Construcție bloc de locuințe sociale în municipiul Săcele
 • Înființare trasee de mountainbike
 • Mansardarea şi reabilitarea termică a clădirii, echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului George Moroianu
 • Perfecționarea competențelor angajaților din sectorul public în domeniul managementului resurselor umane
 • Staţiunea turistică ,,Paltinul
 • Intervenții pentru repunerea în funcțiune a Spitalului Municipal Săcele
 • Înfiinţare pârtie de schi fond
 • Supraetajare imobil existent al ȘcoliiGimnaziale nr.5, extinderea construcţiei cu corp grădiniţă cu program prelungit
 • Zilele Meșteșugurilor Tradiționale Săcelene
 • Festivalul Interetnic 7 Sate
 • Înființare trasee turistice montane

Canionul 7 Scari

Canionul Șapte Scări este un defileu săpat în calcare jurasice din partea nord-vestică a munților Piatra Mare, în Sacele județul Brașov, România. Lungimea lor este de 160 metri cu o diferență de nivel de 58 de metri, la o altitudine de 948 metri. Defileul este format din zece trepte cu înalțimi între 2.5 și 15 metri, transformate în cascade prin volumul de apă al pârâului Șapte Scări, afluent de stânga al Șipoaiei,. Traseul poate fi parcurs cu ajutorul unor scări ( noua la numar) si a unor pasarele metalice nefiind nevoie de echipament specializat , dar obligatoriu cu echipament de munte (cel putin ghete sau bocanci), Denumirea ,,SapteScari” vine din anii 1920-1930 cand accesul se face ape sapte scari din lemn .

Șapte Scări sunt erodate( adâncite ) în calcare jurasice, păstrează urmele evoluției morfologice recente a întregului masiv. Epigeneza accelerată a determinat adăncirea în conglomerate cretacice și apoi în calcare jurasice a pârâului, având ca rezultat formarea unor rupturi de panta (cele 10 cascade) ce se succed pe talveg (înălțimi de 2,5 - 15 m) și au la bază marmite. Evoluția văii s-a produs pe traseul complex al unei rețele de falii și diaclază, ce au deschis condiții pentru apariția unor tuburi de presiune din care se păstreaza marmitele laterale etajate pe versanți, de vârstă cuaternară
Accesul principal se face dinspre localitatea Sacele prin Dâmbul Morii, de pe drumul național DN1 (traseu banda galbenă), în aproximativ 45 minute de mers.
Obiectivul turistic este incepand cu lune aprilie 2013 in administrarea Regiei Publice Locala a Padurilor –SACELE –R.A. care si-a propus reabilitarea completa a integului ansamblu cu termen de finalizare in 20 August 2013

 

                                            Program de vizitare: 10 - 18

 

TARIFE  PENTRU  VIZITAREA CANIONULUI ȘAPTE SCARI:

(Conform Deciziei nr. 70 din 30 Octombrie 2013 a RPLP SACELE RA)

   a)  Tarif  traversare  Canion  Sapte  Scari:

- 10 lei I persoana adulta ;

- 5 lei/ copil, elev, student1:

 b)  Tarif  traversare Canion  Sapte  Scari  de catre grupuri organizate2,   insotite de ghid:

-     5 lei I persoana adulta ;

-     2 lei/ copil, elev ,   student;

 c)  Tarif  inchiriere  ansamblu  masa- banci ( 1   bucata masa + 2 bucati banci):

- 15 lei/ ansamblu/zi;

 d)  Tarif inchiriere set echipament de protectie ( casca, ham ,    lonjeroane, carabiniere), pentru traversarea Canionului Sapte Scari:

-     5 lei I set.

 TARIFE PENTRU  UTILIZAREA TIROLIANEI ȘAPTE SCARI - ȘIPOAIA:(Conform Deciziei nr. 79 din 19 August 2014 a RPLP SACELE RA)

a)  - Coborare pe tiroliana 50 lei/coborare (tronsoanele 1   - 21);

b) -  Utilizare sistem de tiroliene pentru copii3 (tronson 22 si 23) - 20 lei I 30 minute;

 Tarifele de mai sus  includ taxa pe valoare adaugata (TVA).

 

Nota: 

1.Calitatea de elev sau student se dovedeste  pe baza carnetului de elev sau student, vizate la zi,

2.Grupurile sunt formate din minim 5 persoane, insotite de ghid autorizat, sau de profesor coordinator in cazul elevilor si studentilor.

3.Sistemul de tiroliane pentru copii (tronsoanele 22 si 23) poate fi utilizat de catre persoane cu greutatea sub 45 kg.

 4.lnaintea utilizarii tirolianei, cititi cu atentie REGULAMENTUL DE UTILIZARE a acesteia (http://www.rplpsacele.ro/canion-tiroliana-sapte-scari/)

Primarul Municipiului Sacele in mandatul 2012-2016 - Nistor Radu Florea

Contact

Primăria Săcele
Str. Libertăţii nr.17
municipiul Săcele, cod 505600
Jud. Braşov 

telefon 0268/ 276 164
fax0268/ 273 091
websitewww.municipiulsacele.ro
e-mailprimaria@municipiulsacele.ro 

Localizare geografică

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact