HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact
 
Comuna HOLBAV
 

 

Descrierea localității

Aşezare geografică - Străbătută de DJ 106B, se află la o distanţă de 20 km faţă de Municipiul Braşov şi 14 km faţă de Municipiul Codlea.

Localităţi aparţinătoare: Holbav.

Populaţie: 1.261 persoane, conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov la 1 iulie

Principalele activităţi economice: agricultură – creşterea animalelor.

Atracţii turistice:
Măgura Codlei - Cetatea Dacică
- Poiana cu Leurdă
- Poiana cu Ghiocei
- Staţiunea paleontologică de argilă sub egida Academiei Române.

Sărbători / Tradiţii:
Zilele comunei Holbav –15 August.

Localizare geografică

Date administrativ teritoriale

Suprafața totală2.094 ha
Situația terenurilor pe categorii de folosință
agricole din care:1.520 ha
- arabile362 ha
- pășuni478 ha
- fânețe680 ha
neagricole din care:574 ha
- păduri și altă vegetație forestieră559 ha
- ape, bălți2 ha
- construcții9 ha
- căi de comunicații și căi ferate4 ha
- terenuri degradate și neproductive0 ha
Număr de gospodării/locuinţe: 448
pdf > informatii detaliate privind dotarea cu alimentare apă curentă/caldă, instalație de canalizare, combustibil folosit pentru gătit, instalație electrică, încalzire 

Infrastructura

Acces la rețeaua de căi ferate: (distanţa până la cea mai apropiată staţie sau haltă CFR) - 15km

Acces la reţeaua de drumuri naționale, judeţene, comunale, forestiere:

 • DJ 106B cu traseul comuna Vulcan (DJ 112A) – comuna Holbav – Paltin – Şinca Nouă (DJ 106A) cu o lungime de 18,9 km

Dotări edilitar – gospodăreşti: (lungimea reţelelor și starea lor tehnică)

 • drumuri naţionale, judeţene, comunale, forestiere, pe teritoriul administrativ al localităţii: 
  - DJ 106B - 2 km îmbrăcăminte asfaltică
  - drumuri pietruite - 4 km
  - drumuri de pământ - 45 km
 • reţea de alimentare cu apă potabilă - nu există
 • reţea de canalizare - nu există

Proiecte prioritare

 • Modernizarea termoficării clădirilor privatepublice
 • Prioritizarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor în funcție de importanță
 • Elaborare studii privind gradul de deteriorare și modernizarea/asfaltarea întregii rețele de drumuri de la nivelul comunei
 • Realizare S.F. integrat vizând viitoare investiții – introducerea tuturor utilităților înainte de asfaltarea drumurilor
 • Extinderea/realizarea rețelei de alimentare cu apă pe întreaga suprafață a comunei
 • Reabilitarea căilor de acces în comună – continuarea asfaltării DJ 106
 • Reabilitarea rețelei de drumuri comunale – pietruire
 • Eliberarea autorizațiilor de construire conform planurilor urbanistice și a regulamentului de urbanism
 • Realizare studiu tehnic de evaluare a posibilităților tehnice și economice privind recuperarea și reciclarea deșeurilor menajere
 • Extindere și racordare la rețeaua de energie electrică
 • Optimizarea condiţiilor pentru sprijinirea activităţilor rentabile în zootehnie şi agricultură ( spaţii, funalizare PUG )
 • Promovarea participării la cursuri de calificare şi reconversie socială susţinute de furnizori de formare profesională;
 • Promovarea programelor de finanţare europene ce susţin dezvoltarea resurselor umane, stimularea iniţierii de proiecte în acest domeniu
 • Campanie de promovare a beneficiilor participării la cursuri de calificare
 • Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor administraţiei locale – participarea la cursuri de specialitate în domeniul administraţiei publice locale, dobândirea abilităşiolor de operare a computerului;
 • Crearea de structuri care să asigure promovarea dezvoltării şi implementării măsurilor şi obiectivelor propuse
 • Dobândirea abilităţilor de a gestiona proiecte finanţate din fonduri europene – de la identificare surse de finanţare  până la implementare 
 • Identificarea zonelor pretabile pentru extindere, locuințe și cele pretabile investițiilor în turism
 • Dezvoltarea zoohtehniei la standarde moderne
 • Creşterea numărului de locuri de muncă prin sprijinirea investiţiilor în  agricultură şi agroturism;
 • Oferirea  de consultanţă specializată pentru inteprinzătorii agricoli – încurajarea/sprijinirea realizării de ferme/asociaţii agricole
 • Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita productivitatea terenurilor agricole – sprijinirea agricultorilor – subvenţiile
 • Susţinerea înfiinţării de asociaţii a producătorilor comunei
 • Dezvoltarea  infrastructurii turistice construire spaţii cazare şi agrement ( pensiuni, etc. ), oferire sevicii
 • Facilitarea participării la cursuri anteprenoriale în domeniul agro-turism
 • Realizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare și tratare a apelor reziduale
 • Organizarea pieţei agricole cometiitive
 • Dotarea cu materiale didactice specifice pentru învățământul preșcolar, prima și gimnazial
 • Pregătirea și implementarea unui sistem integrat de management al deșeurilor în asociere cu comunele învecinate
 • Inițierea de programe și campanii de stimulare a acțiunilor de protecție a mediului
 • Realizarea Planului Urbanistic General (PUG) și a Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ)
 • Stimularea disciplinei în construcții – Reducerea numărului de construcții ce nu au autorizații
 • Continuarea procesului de reabilitare a unităților de învățământ din comună ținând cont de prognoza efectivului de elevi
 • Construire și dotare grădiniță
 • Asigurarea calităţii condiţiilor de muncă la nivel local – prevenirea muncii la negru;
 • Dezvoltarea/modernizarea rețelei informatice în unitățile școlare, introducere conexiuni internet
 • Devoltarea de parteneriate public – privat în vederea dezvoltării de noi locuri de muncă;
 • Achiziționare echipamente școlare: mobilier, echipamente multimedia, echipamente sportive
 • Facilitarea accesului la pregătire continuă a cadrelor didactice
 • Restaurarea / consolidarea / conservarea obiectelor de patrimoniu cultural
 • Modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii medicale -  incuzând şi dotare şi  echipamente a dispensarului uman, înfiinţarea unui punct farmaceutic
 • Dezvoltarea de servicii de sănătate adaptate structurii demografice şi a problemelor de sănătate a populaţie;
 • Facilitarea accesului la serviciile de protecţie socială a persoanelor defavorizate – dezvoltarea unei baze de date la nivelul primăriei cu persoanele aflate în dificultate şi care au nevoie de ajutor social;
 • Introducerea treptată a colectării selective a deșeurilor 
 • Extinderea și dezvoltarea/reabilitarea spațiilor adecvate pentru desfășurarea activităților extrașcolare

Contact

Primăria Holbav
Str. Lungă nr.38
comuna Holbav, cod 507272
Jud. Braşov

telefon0268/ 483 670
fax 0268/ 483 669
website www.holbav.eu 
e-mailprimaria_holbav@yahoo.com  

Localizare geografică

 
Abonaţi-vă la newsletterul ADDJB
TRIMITERE
 
VIZIUNE, STRATEGIE, ACŢIUNE
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
DESPRE NOI
Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat ce are ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Agenţia are în prezent 54 de membri dintre care 35 sunt membri fondatori.
NOUTĂȚI
 
30.07.2020
 
30.07.2020
 
28.07.2020
CONTACT
Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri Brașov (C.A.T. T.I.A)
Str. Institutului nr. 35, cam. 24-25

Brașov, jud. Brașov, România
+4 02.68/47.05.05
+4 02.68/47.05.06
Fax: +4 02.68/47.05.04
www.addjb.ro
www.dezvoltare-durabila.ro


contact@addjb.ro
© 2014 - Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov
creat de Professional People
HOME Interes PublicMembriProiecteNoutățiContact