Detalii noutăți

< „Franconia întâlnește Transilvania”
14.04.2015 12:39 Age: 9 yrs

Anunț achiziţie servicii complete de cazare, masă și transport


Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 ”Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 “ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Titlul proiectului: „CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INTEGRARE PE PIAŢA MUNCII A STUDENŢILOR ŞI ABSOLVENŢILOR PRIN CONSILIERE ŞI PLASAMENTE PRACTICE”

ID: POSDRU 160/2.1/S/133020

ANUNŢ PUBLICITAR

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB), în calitate de Autoritate Contractantă și de Partener în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor prin consiliere şi plasamente practice”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, desfășurat în perioada 9 aprilie 2014 - 8 decembrie 2015, organizează:

Achiziţia serviciilor complete de „Cazare, masă și transport pentru participanții la 1 vizită de studiu și excursie tematică la întreprinderi din țară, ca suport pentru consiliere și orientare profesională pentru studenți” (studenți și experți pe termen scurt consiliere),

conform OUG 34/2006 şi instrucţiunii AM POSDRU nr. 26 privind

efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării

proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013

Cod CPV:

98341000-5 - Servicii de cazare

55300000-3 - Servicii de restaurant şi de servire a mâncării

60140000-1 - Transport de pasageri ocazional

În acest sens, este necesară achiziţia de servicii de cazare, masă și transport pentru un număr total de 1025 de persoane (studenți și experți însoțitori), ce vor participa în cadrul a 25 de vizite de studii şi excursii tematice desfășurate până la finalizarea proiectului.

Astfel, prestarea tuturor serviciilor de cazare, masă și transport prevăzute în proiect este necesară a se realiza în perioada 01.07.2014 - 08.12.2015, interval care reprezintă perioada rămasă pentru implementare a proiectului.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 437.352,03 lei, fără TVA, din care:

- cazare 2 nopți pentru 1025 persoane: 267.110,11 lei (cost mediu/persoană/noapte: 130.30 lei, fără TVA)

- masa pentru 3 zile de deplasare, pentru 1025 persoane: 95.846,76 lei (cost mediu/persoană/zi:

46,75 lei, fără TVA)

- transportul pentru 1025 persoane (25 de excursii): 74.395,16 lei (cost mediu/persoană/deplasare: 72.58 lei, fără TVA)

Având în vedere faptul că:

- serviciile de cazare şi masă se încadrează în Anexa B la OUG34/2006, iar valoarea acestora este sub pragul prevăzut de art 57(2), precum şi faptul că valoarea serviciilor de transport, care se încadrează în Anexa A la OUG34/2006, este mai mică proporţional cu valoare serviciilor de cazare şi masă, aceste servicii se vor contracta la pachet (cazare, masa şi transport), făcând parte din categoria de servicii exceptate de OUG 34/2006 conform Anexei B.

- şi faptul că datele certe aferente fiecărei excursii, respectiv numărul de participanţi şi ruta fiecărei deplasări vor fi determinate şi cunoscute succesiv, pe măsură ce se implementează activităţile proiectului şi tot succesiv se vor desfăşura şi aceste excursii;
,

achiziţia serviciilor de cazare, masă și transport se va realiza secvenţial, pe faze intermediare, pe măsură ce se desfăşoară activităţile proiectului şi se obţin toate datele necesare organizării acestor vizite de studii şi excursii tematice.

Astfel, serviciile de cazare, masă și transport ce fac obiectul acestui contract vor fi prestate în perioada 23.04.2015 – 25.04.2015.

Scurtă descriere a obiectului prezentului contractului de achiziţie, pentru luna aprilie 2015

Prestarea de servicii de cazare, masă și transport pentru participanții la 1 vizită de studiu și excursie tematică la întreprinderi din țară, ca suport pentru consiliere și orientare profesională pentru studenţi, ce se va desfăşura în perioada 23.04.2015 – 25.04.2015 (1 grup), pentru un număr de 42 de studenți și 1 expert însoţitor, conform specificațiilor din caietul de sarcini.

În vederea depunerii ofertelor pentru serviciile de cazare, masă şi transport pentru perioada 23.04.2015 – 25.04.2015, vă rugăm să aveţi în vedere:

1. Prezentarea documentelor se face în conformitate cu Documentaţia pentru ofertanţi;

2. Documentaţia pentru ofertanţi, incluzând specificaţiile tehnice complete se găsesc pe site-ul www.addjb.ro, iar alte informaţii suplimentare se pot solicita de la sediul ADDJB: din Brașov, str. Apullum nr. 3, prin e-mail sau fax, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Persoană de contact: Mariana Stan, responsabil P7: mariana.stan@addjb.ro , tel: 0268.470.506, fax: 0268.470.504.

3. Oferta se exprimă în lei, fără şi cu TVA, și este valabilă cel puţin 30 calendaristice de la data emiterii și se depune la adresa: Brașov, str. Apullum nr. 3.

Criteriul de selecţie, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de mai sus, va fi preţul cel mai scăzut.

4. Durata contractului: de la semnare și până la 31.08.2015.

5. Plata se va face după prestarea serviciilor, în termen de maxim 90 de zile de la emiterea facturii şi recepţia serviciilor prestate;

6. Termenul limită pentru depunerea ofertei este 17.04.2015, ora 16.00.

7. Adresa la care se depune oferta: Brașov, str. Apullum nr. 3, cod poștal 500096.

8. Surse de finanţare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 2. Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii - Domeniul major de intervenţie 2.1 “ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, bugetul de stat şi surse proprii ADDJB.

Anunț achiziție

Caiet de sarcini