Detalii noutăți

< După ecologizare, joacă și relaxare
15.05.2018 05:55 Age: 6 yrs

A început perioada de înscrieri în cadrul proiectului PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru - pe site-ul www.profitantreprenor.ro


În cadrul proiectului “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret (USH), derulează, în perioada 15 mai -15 august 2018 înscrierea în grupul țintă

Selecția se va face pe baza unei metodologii și a formularelor ce vor fi publicate pe website-ulwww.profitantreprenor.ro.

Principiul aplicat în selecția grupului țintă este ”primul venit, primul servit”.

Documentele dosarului de înscriere ce trebui transmise sunt:

1. Formularul de înscriere în proiectul PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru

2. Formularul de înregistrare a grupului țintă - Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020.

3. Declarația privind evitarea dublei finanțări din care sa rezulte ca nu a mai beneficiat de programe de formare profesională – Competențe Antreprenoriale, cofinanțate din Fondul Social European;

4. Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal

5. Declarația pe propria răspundere privind apartenența la grupul țintă corespunzător indicatorilor din proiect

6. Cartea de identitate, în termen de valabilitate, în copie conform cu originalul.

7.      Certificat de căsătorie/ alt document relevant (în cazul schimbării numelui)

8.      Diplomă/ adeverință din care să reiasă ultima formă de învățământ absolvită – în copie conform cu originalul

9.      Document care atestă statutul ocupațional va fi, după caz, pentru:

-        șomeri - adeverință de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă/Carnet de indemnizat vizat;

-        studenți - adeverință eliberată de instituția de învățământ superior urmată

-        angajați - adeverință de salariat;

-        angajat pe cont propriu (titulari ai întreprinderilor individuale, persoane fizice autorizate, membrii întreprinderilor familiale) – certificat constatator actualizat.

Fiecare candidat trebuie să depună/să transmită un dosar ce cuprinde documente de înscriere.

Dosarul se transmite prin unul din următoarele mijloace:

e-mail – la adresa inscrieri@profitantreprenor.ro

curier – la adresa Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov – ADDJB – b-dul Eroilor nr. 33, Casa Baiulescu, (Mansardă)

personal, înregistrat  la sediul ADDJB  din b-dul Eroilor nr. 33, Casa Baiulescu, (Mansardă) –zilnic (luni - vineri) între orele 900 – 1600.

Transmiterea dosarului prin orice alt mijloc nu va fi luată în considerare.