Detalii noutăți

< Start ”CASA VERDE”: Dosarele se pot depune începând cu 10 octombrie
03.10.2016 11:50 Age: 5 yrs

Anunt selectie parteneri POCU - OS 3.7


ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

 

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

Strada M. Kogalniceanu nr. 23, Bl. C7, Cam. 101, Brașov, cod 500096

Tel: 0268.470505

Fax: 0268. 470504

E-mail: relatiipublice@addjb.ro

 

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB)  anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri, entități de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), pentru Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Prezentul apel de cereri de propuneri de proiecte sprijină încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană.

Pentru desfășurarea activităților specifice proiectului, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov,  în baza OUG. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, face prezenta selecție de parteneri, care vor participa la implementarea proiectului.

Obiectivul general al proiectului va fi: Furnizarea de programe de formare profesională și activități integrate în vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale și manageriale pentru îmbunătățirea performanței și crearea de noi afaceri în județul Brașov.

Activitățile care vor face obiectul proiectului sunt:

Activitatea 1. – Formare antreprenorială

I.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului

I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială

I.3. Derularea programului de formare antreprenorială

I.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

I.5. Efectuarea de stagii de practică

Activitatea 2. – Implementarea planurilor de afaceri

II.1. Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri

II.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile

de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

II.3. Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

II.4. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente  implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Activitatea 3 – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

În vederea depunerii cererii de finanțare și a implementării activităților proiectului, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov caută partener, entitate cu personalitate juridică înregistrată în România, astfel:

>> Un partener (P1) responsabil pentru activitățile I.3, I.4, II.1 și II.3. Partenerul va implica în proiect minim 5 experți în vederea derulării activităților.

 

CRITERII ELIGIBILITATE

Candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ condițiile din Ghidul solicitantului, condiții specifice cereri de propuneri de proiecte „România Start Up Plus” și din “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”.

Sunt așteptate propuneri din partea actorilor sociali relevanti (entități a căror activitate în cadrul proiectului contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor, respectiv entitățile care vor avea un rol relevant implementarea activitatilor proiectului) și care respectă următoarele condiții minime obligatorii, care trebuie îndeplinite cumulativ:

1. Capacitate operațională și financiară - se vor depune următoarele documente:

Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor  locale;

> Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (ANAF - Direcţia Generală a Finanţelor Publice);

> Declaratie pe propria raspundere (insotita de copii ale bilantului prescurtat) in care se va preciza faptul ca suma cifrelor de afaceri/veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 si n-3, n fiind anul curent) este de minim 3.600.000 de lei (suma solicitată este raportată la bugetul estimativ ce va fi alocat prin proiect partenerului) ;

> Declarație pe proprie răspundere în care se va preciza faptul are experienţă în implementarea a cel puţin 1 proiect cu finanţare nerambursabilă și are experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţii proiectului pentru care își depune candidatura.

 

„ Pentru a fi eligibil, partenerul trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

  1. Condițiile privind capacitatea tehnică:

-   Are capacitatea, conform actelor de înființare și funcționare, să desfășoare acțiuni de consiliere și/sau dezvoltare a IMM.

-   Demonstrează desfășurarea, în perioada cuprinsă între 1.01.2012 şi data lansării acestui apel, de activități de formare antreprenorială sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri specifice IMM. În cazul în care această condiție este demonstrată printr-un proiect/ contract de prestări de servicii, este obligatoriu ca activitățile specifice să fi fost inițiate și finalizate în perioada menționată. Pentru dovedirea acestui element al capacităţii tehnice, administratorul schemei de antreprenoriat va prezenta, după caz, copii după contractele de finanţare, acordurile de parteneriat şi extrasele din anexele relevante la contractele de finanţare (de ex., cererea de finanţare, rapoartele finale etc.) și/sau copii după contractele de prestări de servicii privind activităţile menţionate și/sau alte documente similare, din care să rezulte explicit experienţa solicitată conform prezentului ghid.

CRITERII DE SELECȚIE PENTRU PARTENERUL (P1) RESPONSABIL CU ACTIVITATEA 1 si 2 :

Experiență în derularea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

10 puncte

1 proiect în calitate de partener – 1 punct

1 proiect în calitate de beneficiar – 2 puncte

Pentru fiecare proiect se cumuleză puncte, dar nu mai mult de 10 puncte în total.

Se va depune o listă de proiecte în care vor fi menționate titlurile, finanțatorul, codul SMIS/numărul proiectului, calitatea deținută de organizație în cadrul proiectului, perioada de implementare.

Experiență în organizarea si desfasurarea programelor de formare antreprenorială

30 puncte

Organizația are la dispoziție echipă cu experiență în domeniu – 2 puncte/expert care a fost implicat în programe de formare și consiliere antreprenorială.

Pentru fiecare expert se cumulează puncte, dar nu mai mult de 10  puncte în total.

Se vor depune CV-urile experților pe care organizația îi va implica în proiect, însoțită de o declarație de disponibilitate a acestora în cazul în care ei nu sunt angajați ai organizației.

Organizația a organizat si desfasurat programe de formare și consiliere antreprenorială – 4 puncte/sesiune

Pentru fiecare sesiune  realizată se cumulează puncte, dar nu mai mult de 20  puncte în total.

Se va depune o listă cuprinzând sesiunile de programe de formare realizate de organizație în care se vor menționa denumirea și beneficiarii acestora.

Experiență în organizarea si desfasurarea programelor consiliere/ mentorat/ consultanță antreprenorială

30 puncte

Organizația are la dispoziție echipă cu experiență în domeniu – 2 puncte/expert care a fost implicat în programe de consiliere/ mentorat/ consultanță antreprenorială.

Pentru fiecare expert se cumulează puncte, dar nu mai mult de 10 puncte în total.

Se vor depune CV-urile experților pe care organizația îi va implica în proiect, însoțită de o declarație de disponibilitate a acestora în cazul în care ei nu sunt angajați ai organizației.

Organizația a organizat si desfasurat sesiuni de consiliere/ mentorat/ consultanță antreprenorială – 4 puncte/sesiune

Pentru fiecare sesiune  realizată se cumulează puncte, dar nu mai mult de 20  puncte în total.

Se va depune o listă cuprinzând sesiunile de consiliere/ mentorat/ consultanță antreprenorială realizate de organizație în care se vor menționa denumirea și beneficiarii acestora.

Asistență in implementarea planurilor de afaceri

20 puncte

Organizația are la dispoziție echipă cu experiență în domeniu – 2 puncte/expert care a acordat asistență în implementarea de planuri de afaceri.

Pentru fiecare expert se cumulează puncte, dar nu mai mult de 6 puncte în total.

Se vor depune CV-urile experților pe care organizația îi va implica în proiect, însoțit de o declarație de disponibilitate a acestora în cazul în care ei nu sunt angajați ai organizației.

Pentru fiecare plan de afaceri se cumulează 0,5 puncte, dar nu mai mult de 14 puncte în total.

Se va depune o listă cu planurile de afaceri pentru care a fost acordată asistență, în care se vor menționa denumirea afacerii și beneficiarii acestora.

Experiență în lucrul cu grupurile vulnerabile (șomeri, persoane inactive)

10 puncte

Organizația are la dispoziție cel puțin 1 expert cu experiență în lucrul cu grupurile vulnerabile.

Pentru fiecare expert se cumulează puncte, dar nu mai mult de 4 puncte în total.

Se va depune CV-ul experților, însoțit de o declarație de disponibilitate a acestuia în cazul în care el nu este angajat ai organizației.

Organizația are experiență de lucru cu grupurile vulnerabile

Se vor acorda 2 puncte proiect/experiență de lucru.

Se cumulează puncte pentru fiecare proiect/experiență de lucru, dar nu mai mult de 6 puncte în total.

Se vor descrie acțiuni /proiecte derulate care au inclus în grupul țintă grupuri vulnerabile.

Total

100 de puncte

 ADDJB își rezerva dreptul de a solicita participantior documente justificative pentru certificarea declaratiilor pe propria raspundere. 

 

EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare. 

Departajarea candidaților cu punctaje egale se va face în funcție de punctajul obținut la criteriul

 „Experiență în organizarea si desfasurarea programelor de formare antreprenorială” , „Experiență in implementarea si monitorizarea planurilor de afaceri” și „Experiență în lucrul cu comunitățile vulnerabile”

 Va fi declarat câștigător participantul „admis” care întrunește numărul cel mai mare de puncte.

DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ 

Dosarele de candidatură se depun în plic închis la adresa Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov,  Strada M.Kogalniceanu nr.23, Bl. C7, Cam. 101, Brașov, cod 500096, jud. Brașov cu mențiunea  “Selecție  partener Romania Start Up”,  până  la  data  de  17.10.2016,  ora 12.

ANUNŢAREA ŞI PUBLICAREA REZULTATELOR

Partenerul selectat va fi contactat direct în maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea dosarelor de candidatură.